ΠΑΓ301 Περιβαλλοντική Αγωγή και Κοινωνικά Θέματα στο Νηπιαγωγείο
(ΠΑΓ 301)

 This course requires an enrolment key


Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη των σχέσεων ανθρώπου και περιβάλλοντος και την ερμηνεία και αξιολόγηση των κυριότερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα από τις σχέσεις αυτές. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη της έννοιας της περιβαλλοντικής αγωγής και την ανάδειξη της σημασίας της ως μιας παιδαγωγικής διαδικασίας που προσφέρει γνώσεις, αναπτύσσει δεξιότητες και διαμορφώνει θετικές στάσεις προς στο περιβάλλον.

This course requires an enrolment key