ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(ASSS 114)

 This course requires an enrolment key

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τη συμβολή των κοινωνικο-προνοιακών παρεμβάσεων στην κάλυψη των βασικών αναγκών του πληθυσμού, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την διαχρονική/ιστορική ανάπτυξη και εξέλιξη της κοινωνικής πρόνοιας και του κράτους πρόνοιας. Οι φοιτητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις νέες τάσεις και εξελίξεις στην κοινωνική πολιτική στο διεθνές και εθνικό επίπεδο και κριτική ανάλυση και αξιολόγηση του πλαισίου κοινωνικής πρόνοιας στην Κύπρο.

This course requires an enrolment key