ΦΑΕΡ104 Τεχνικό και Μηχανολογικό Σχέδιο (Μετόχης)
(FAER104)

 This course requires an enrolment key

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες του τεχνικού και μηχανολογικού σχεδίου και να τους διδάξει τις αρχές σχεδιασμού με τη μέθοδο των όψεων απλών μηχανολογικών εξαρτημάτων και συναρμολογημένων μηχανισμών. Βασική επιδίωξη είναι οι φοιτητές να μπορούν να κατασκευάζουν σχέδια των εξαρτημάτων και των μηχανισμών με όργανα σχεδίασης, καθώς και σκαριφήματα τους σε τετραγωνισμένο χαρτί.

This course requires an enrolment key