Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FIT)
(ΠΕΚ202)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται οι φοιτητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφορία και να αντιληφθούν τον ρόλο και την αξία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη βρεφονηπιακή ηλικία στην προσπάθεια για αντιμετώπιση και επίλυση των ζητημάτων αυτών. Μεγάλη σημασία δίνεται στις προσεγγίσεις και πρακτικές μεθόδους ένταξης των ζητημάτων αυτών στον βρεφονηπιακό σταθμό, οι οποίες θα βοηθήσουν ώστε τα νήπια να διαμορφώσουν ένα κώδικα συμπεριφοράς για θέματα και προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος και να ενταχθούν με εποικοδομητικό-παραγωγικό και ασφαλή τρόπο στο στενό και ευρύ τους περιβάλλον.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key