ΦΑΕΡ102 Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Φυσικού Αερίου (Κ. Χατζηγιάννης)
(ΦΑΕΡ102)

 This course requires an enrolment key

Στόχος του μαθήματος είναι να εντάξει τους φοιτητές του προγράμματος στις βασικές έννοιες οι οποίες διέπουν την τεχνολογία του φυσικού αερίου και να τους δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στον τομέα της εκμετάλλευσης και διαχείρισης του φυσικού αερίου. Στα πλαίσια αυτού του αντικειμένου, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τα χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου, τις μεθόδους χρήσης του, την ρευστομηχανική του συμπεριφορά σε δίκτυα μεταφοράς και αποθήκευσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καύσης του.

This course requires an enrolment key