Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
(Περιβ. Εκπ.)

 This course requires an enrolment key

Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται οι φοιτητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφορία και να αντιληφθούν το ρόλο και την αξία της εκπαίδευσης στην προσπάθεια για αντιμετώπιση και επίλυση των ζητημάτων αυτών. Το μάθημα αυτό επιδιώκει επίσης να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις αρχές και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ). Μεγάλη σημασία δίνεται στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές μεθόδους ένταξης των ζητημάτων αυτών στο νηπιαγωγείο οι οποίοες θα βοηθήσουν τα νήπια να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου, του πολιτισμού του και του βιοφυσικού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου να διαμορφώσουν ένα κώδικα συμπεριφοράς για θέματα και προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος.

This course requires an enrolment key